Det sunde, aktive og værdige liv

Nordfyns ældre borgere skal kunne bestemme selv!

 

Med fremtidens demografiske udvikling i vores kommune er det afgørende, at vi tager godt hånd om vores mange ældre. For Det Konservative Folkeparti er det meget vigtigt, at vores ældre borgere fortsat kan leve et aktivt og sundt liv, hvor de kan holde sig i gang og være ”herre/kvinde over sit eget liv”.

I Nordfyns kommune har vi aftale med 4 private leverandører af praktisk hjælp (primært rengøring) til hjemmehjælpen for vore ældre borgere – Ca. hver tredje af disse er visiteret til disse. Vi har pt. ingen aftale med private leverandører, der tilbyder personlig pleje, men for Det Konservative Folkeparti er det et fokus, at de private leverandører er med som et klart supplement til det kommunale tilbud og kan være en del af den pakke for vores ældre, der sørger for, at der er et valg, herunder tilkøb af ekstra ydelser i plejen, og at plejen derfor er så god og værdig som muligt. En velfungerende kollektiv trafik er også meget vigtig for vores ældre borgere i forhold til livskvalitet – Du skal også som ældre borger uden bil selv kunne bestemme, hvornår du vil besøge familien, deltage i arrangementer eller lignende.

Ordningen med ”Flextur” og ”Plustur” har de seneste par år været under justering – Vi har arbejdet efter at kontrollere det stigende udgiftspres på ordningen, samtidigt med at vi har kunnet forbedre ordningen. Det er til en vis grad lykkes, men vi er ikke helt i mål. Som vi ser det, så bør ”Flexturen” udvides med det sene modul, så alle kan komme rundt i kommunen frem til kl. 23:00 hver dag.

I Det Konservative Folkeparti har vi her i Nordfyns Kommune arbejdet for at bibeholde ”klippekortsord-ningen” for beboere rundt om på vores plejecentre. Det er en populær ordning for vores plejehjemsbeboere, der netop giver dem mulighed for selv at bestemme og dermed have indflydelse på plejen og ikke mindst deres livskvalitet.

Rundt om på vores plejecentre er det afgørende, at vi har en klar og synlig ledelse. Ledelsen er grundpillen i en sund kultur, hvor alle medarbejdere sørger for, at der tages hånd om mennesket med omsorg og inddragelse. 

Der skal tages hånd om overvægt/fedme og rygning

 

Jf. den aktuelle sundhedsprofil for Nordfyns Kommune er vi desværre topscorer ift. overvægt blandt vores borgere. Vi har konkret data, der viser, at overvægt er mest til stede blandt borgere med kort eller ingen uddannelse samt ledige og andre uden for arbejdsmarkedet. Som konservativ er retten til at være ”herre over sit eget liv” og dermed også sin krop meget central, men vi kan ikke ignorere sådan en statistik – Det kræver en indsats, målrettet på og forebyggende for den del af vores borgere, hvor overvægt er udtalt. Netop her er den forebyggende indsats, altså hos vores børn og unge, helt afgørende – Her må vi og skal vi udfordre den sociale arv.

I vores børnehuse, vores grundskoler skal vi turde italesætte overvægten allerede, inden vi ser den eller i hvert fald ser tegn på den – I rigtig mange situationer er mental trivsel og overvægt to sider af samme sag. Når det kommer til sundhed, så er rygning, ikke mindst blandt unge, også et område, som vi i Det Konservative Folkeparti prioriterer. Der har været igangsat forskellige initiativer med ”Røgfri skole” i Nordfyns Kommune, men som slet ikke har fået den rette opmærksomhed. Det skal være en løbende og bærende indsats og ikke en enkeltstående kampagne. 

Hvad vil vi?

 

  • Nordfyns ældre, der har behov for pleje og støtte, skal kunne bestemme selv – I så mange af de situationer, som de kan, og hvor det ikke går på kompromis med plejen.

 

  • Den ældre borgere skal være i centrum i plejen, have reelle valg og have indflydelse op sin egen pleje og livskvalitet – Fra det, der kommer på tallerkenen til den person pleje og rehabilitering.

 

  • De private aktører i hjemmeplejen, fra rengøringen til den fysiske pleje, skal være en klar aktør og et klart supplement til det kommunale tilbud for borgeren i de valg, som han/hun skal træffe i sin pleje. 

 

  • Bibeholde og om muligt forbedre ”klippekortsordningen” for vores borgere på plejecentre.

 

  • Ordningen under Fynbus, ”Flextur”, skal udvides med det sene modul frem til kl. 23:00 hver dag.

 

  • Vi skal være en kommune, der for alvor tager hånd om overvægt og fedme.

 

  • Det frivillige initiativ ift. overvægt er ikke nok. Der er erfaringer fra andre kommuner og økonomiske midler under Sundhedsstyrelsen, som vi i langt højere grad skal drage nytte af.

 

  • Indsatsen og ambitionen om ”Røgfrie skoler” har været svigtet i Nordfyns Kommune – Vi skal gøre endnu mere, så vi begrænser andelen af unge rygere, og at familien, sammen med den unge, får den hjælp, der skal til.